(32) 43 50 829
info@pro-arte.pl

Regulamin

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO

PRO-ARTE.PL

(obowiązujący od 25 grudnia 2014 r.)


§ 1

Definicje

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:


Serwisie – należy przez to rozumieć serwis internetowy www.pro-arte.pl, który jest internetową platformą sprzedaży projektów architektoniczno-budowlanych, pozostałych usług i produktów oraz katalogów architektonicznych.

 

Sprzedawcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki PRO ARTE Arkadiusz Woch, Krzysztof Biodrowicz spółka cywilna z siedzibą w Żorach, przy ul. Kościuszki 29, 44-240 Żory, NIP 651-164-98-16, REGON 240192730, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest poprzez:

- ww. adres pocztowy;

- nr telefonu: 324350829;

- adres e-mail: info@pro-arte.pl.


Administratorze serwisu pro-arte.pl – należy przez to rozumieć podmiot zarządzający i prowadzący serwis, którym jest Sprzedawca.


Projekcie domu – należy przez to rozumieć projekt architektoniczno – budowlany w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa budowlanego.


Koncepcji projektu – należy przez to rozumieć zarys projektu architektoniczno – budowlanego zawierający wizualizację, uproszczony rysunek i opis. Koncepcja projektu wymaga dodatkowego opracowania architekta – twórcy, aby spełniała wymogi projektu architektoniczno – budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.


Sprzedaży projektu architektonicznego – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży, na podstawie której Kupujący nabywa jeden komplet (4 egzemplarze) projektu architektoniczno-budowlanego i w ten sposób uzyskuje prawo (licencję) do zastosowania tego projektu do jednej budowy.

 

Towarze – należy przez to rozumieć projekt domu lub koncepcję projektu lub projekt architektoniczny (architektoniczno – budowlany).


Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, której właściwe przepisy przyznają osobowość prawną, która dokonała zamówienia w serwisie lub telefonicznie.

 

Konsumencie – należy przez to rozumieć kupującego, będącego osobą fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa:

  1. zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego http://pro-arte.pl. Korzystanie z serwisu internetowego pro-arte.pl oznacza zgodę Kupującego na postanowienia niniejszego Regulaminu. Każdy Kupujący za pośrednictwem serwisu pro-arte.pl lub telefonicznie ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu. Prosimy uważnie zapoznać się z jego treścią.

  2. zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu pro-arte.pl sprzedaży projektów architektonicznych Kupującym.


§ 3

Warunki techniczne korzystania z serwisu pro-arte.pl oraz polityka cookies

 1. Do korzystania z serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych: Internet Explorer 7.0, Firefox 3.0 ; Safari 4.0, Chrome 4.0 lub ich nowsze wersje).

 2. Serwis stosuje pliki cookies. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego regulują przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243, z późniejszymi zmianami). Szczegółowe informacje o polityce cookies stosowanej przez serwis stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, z którym można się zapoznać tutaj (polityka cookies).

 

§ 4

Sprzedaż towarów

 

 1. Projekt architektoniczny zawiera:

  1. kolorową wizualizację;

  2. rysunek techniczny, rzuty, przekroje, rysunki szczegółowe;

  3. opis projektu i dane techniczne;

  4. cenę projektu;

  5. opis technologii budowy.

 2. Sprzedaż projektów architektonicznych prowadzi Sprzedawca.

 3. W celu nabycia projektu architektonicznego należy złożyć zamówienie. Zamówienie można złożyć: telefonicznie, mailowo lub korzystając z przycisku „zamów” przy projekcie. Aktualne numery telefonów oraz adresy mailowe dostępne są na stronach internetowych serwisu w zakładce „kontakt”.

 4. Po przyjęciu zamówienia konsultant serwisu kontaktuje się z Kupującym w celu potwierdzenia zamówienia oraz ewentualnego uzupełnienia danych koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży.

 5. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane.

 6. Kupujący będący osobą fizyczną musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne.

 8. Ceny projektów wyrażone są w złotych polskich brutto.

 9. Każdy kupujący ma możliwość wyboru jednej z następujących form płatności:

  1. gotówką – przy odbiorze osobistym w naszym biurze,

  2. za pobraniem – zapłata kurierowi/listonoszowi/na poczcie przy odbiorze przesyłki,

  3. przelewem bankowym – należność przelewana jest na konto Sprzedawcy,

  4. przelewem elektronicznym (on-line).

 10. Zamówiony projekt architektoniczny wysyłany jest do Kupującego w 4 egzemplarzach.

 11. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon lub faktura VAT.

 12. Czas przygotowania i wysyłki każdego projektu wynosi do 30 dni.

 13. Zamówienie może być odwołane przez Kupującego wyłącznie osobiście lub drogą telefoniczną.

 14. Klient dokonujący zamówienia (także katalogu) za pośrednictwem strony lub telefonicznie akceptuje postanowienia tego regulaminu, a ponadto wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późniejszymi zmianami) – i otrzymywanie powiadomień o ofertach projektowych Sprzedawcy oraz jego partnerów za pośrednictwem swojej skrzynki
  e-mail.

 15. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

 16. Projekt architektoniczny dostarczany w ramach zamówienia obejmuje komplet dokumentów koniecznych do podjęcia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

 

§ 5

Wymiana projektu

 

Wymiana projektu możliwa jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania projektu. Projekt rozplombowany lub z uszkodzonym, naderwanym paskiem zabezpieczającym nie podlega zwrotowi. Można go natomiast wymienić bezterminowo na inny z naszej oferty. 

Projekt nienaruszony, nierozplombowany można zwrócić na zasadach uregulowanych prawem do 14 dni od dnia otrzymania dokumentacji. Do zakupionego u nas projektu dołączony jest formularz zwrotu. Niewykorzystany w celach budowlanych projekt zakupiony w pracowni PRO ARTE (Sprzedawca) można bezterminowo wymienić na inny pochodzący z naszej oferty. Warunkiem przyjęcia projektu do wymiany lub zwrotu jest jego nienaruszony stan. Klient odsyła projekt na własny koszt. Nie zwracamy różnicy kosztów pomiędzy projektem wymienianym, gdy zakupiony jest droższy i ma być zastąpiony przez tańszy. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty różnicy pomiędzy projektem zakupionym tańszym, który ma być zastąpiony przez projekt droższy. Projekt nierozplombowany można wymienic bez opłaty manipulacyjnej, natomiast do projektów rozplombowanych doliczana będzie opłata manipulacyjna na pokrycie kosztów towarzyszących produkcji i wymianie. Wynosi ona 100 zł brutto. Wymiany można dokonać jednokrotnie, ale bezterminowo przy spełnieniu powyższych warunków. 

§ 6

Reklamacje

 

 1. Przepisy niniejszego paragrafu dotyczą Kupujących niebędących konsumentami.

 2. W przypadku ewentualnych reklamacji należy w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych towarów skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie lub przez adres korespondencyjny.

 3. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, symbol projektu oraz nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

 4. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za towar.

 5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni od dnia ich złożenia przez Kupującego.

 6. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczony towarów Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy towar na adres Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy towar zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 7. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego towaru nie jest możliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego kwotę. W takiej sytuacji Kupujący zobowiązany jest do podpisania zobowiązania, w którym oświadcza, że nie naruszył praw autorskich Sprzedawcy tzn. nie kserował projektu, nie wypełnił tabelek, nie wprowadzał w nim zmian, nie udostępniał osobom trzecim i nie wybuduje budynku na podstawie zwróconego projektu. W przypadku niespełnienia tych warunków klient zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w wysokości 1 000 000 zł. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 7

Przepisy dotyczące Konsumentów

 

 1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), zwanej dalej „ustawą.

 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie do 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta. 

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail lub adres pocztowy Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.

 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, np. poprzez podanie numeru rachunku bankowego w oświadczeniu złożonym na formularzu, o którym mowa w ust. 3.

 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem.

 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 10. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest również do podpisania zobowiązania, w którym oświadcza, że nie naruszył praw autorskich Sprzedawcy tzn. nie kserował projektu, nie wypełnił tabelek, nie wprowadzał w nim zmian, nie udostępniał osobom trzecim i nie wybuduje budynku na podstawie zwróconego projektu. W przypadku niespełnienia tych warunków klient zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w wysokości 1 000 000 zł. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; niniejszy przykład odnosi się do zaplombowanych projektów, których po otwarciu nie można już zwrócić, a jedynie wymienić. Szczegółowy opis projektów zaplombowanych znajduje się w tym artykule

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar bez wad fizycznych lub prawnych. Jeżeli towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu towaru.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru u Sprzedawcy (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 4. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła pełnowartościowy towar na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.

 6. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” oraz pod adresem: www.ih.katowice.pl, w zakładce „Sąd konsumencki”.

 

§ 8

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za materiały przekazywane i publikowane na łamach serwisu przez użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.

 2. Zestawienie materiałowo-kosztowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
  art. 66 ust. 2 Kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do administratora serwisu. Podane w zestawieniu dane są wartościami przybliżonymi.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen gotowych projektów architektonicznych znajdujących się w ofercie. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych gotowych projektów architektonicznych z oferty.

 4. Po dokonaniu wysyłki zakupionego projektu, Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.


§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby podmiotów biorących udział w procesie sprzedaży i wysyłki. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania oraz usunięcia z bazy danych Sprzedawcy.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 
Aktualności archiwum


Google+
facebook
twój schowek jest pusty 
schowek (0)