(32) 43 50 829
info@pro-arte.pl

nowe garaże od G150 do G158

nowe garaże od G150 do G158

opublikowano: 2008-01-26

Ciągle myślimy nad nowymi projetkami garaży - zapraszamy! Co to projekt gotowy? Projekt gotowy nazywany także „projektem powtarzalnym” nie został zedefiniowany w naszym pawie budowlanym. Właśnie dlatego określenie projekt gotowy wymaga uściślenia. Każdy zainteresowany powinien wiedzieć jakie elementy musi zawierać zawierać takie opracowanie. Definicja i stosowanie „projektu gotowego” Już w 1994 roku Dyrektor Departamentu Architektury i Techniki Budowlanej b. Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa określił „Stanowisko w sprawie stosowania w budownictwie tzw. Projektów gotowych w świetle ustawy Prawo Budowlane z 1994 r.” (Komunikat SARP Nr 11-12/95, str. 4-5). Zgodnie z tym dokumentem, za „projekt gotowy” uważa się „wydawnictwo w postaci druku, kserokopii, kopii na papierze światłoczułym itp. zawierające opracowanie projektowe obiektu budowlanego o zakresie co najmniej „projektu architektoniczno-budowlanego” i spełniające wymogi wynikające z przepisów obowiązujących dla takiego opracowania". Jednak zrozumienie procesu uzyskania pozwolenia na budowę i zakresu odpowiedzialności związanej z danym procesem inwestycyjnym wymaga wyjaśnienia dwóch terminów: projekt gotowy i projekt budowlany. Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie na podstawie projektu budowlanego, wraz ze spełnieniem innych wymogów wynikających z przepisów Prawa budowlanego. Projekt budowlany składa się z dwóch części: projektu zagospodarowania działki, projektu architektoniczno-budowlanego. Zatem „projekt gotowy” oznacza projekt, który może stać się jedną z dwóch części projektu budowlanego, tj. projektem architektoniczno-budowlanym – nie mylić z projektem gotowym do bezpośredniego złożenia w urzędzie. Podstawę prawną stanowi § 4 ust.3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1133) mówiący, że projekt przeznaczony do wielokrotnego zastosowania, spełniający wymogi rozporządzenia, może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu budowlanego, po przystosowaniu go do wymagań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz po sporządzeniu stosownego projektu zagospodarowania działki lub terenu. Za przykład przystosowania projektu gotowego do warunków zabudowy i zagospodarowania terenu może posłużyć często spotykana w naszej praktyce zmiana kąta nachylenia dachu, kiedy wybrany dom z katalogu ma wszystkie (lub prawie wszystkie) cechy domu jakiego poszukujemy, natomiast jedynym problemem staje się zaprojektowany kąt nachylenia połaci dachowych – za mały lub za duży w stosunku do określonego w decyzji. Dostosowanie takiego projektu będzie polegało na zmianie kąta nachylenia dachu. „Projekt gotowy” projektem architektoniczno-budowlanym Szczegółowe wytyczne odnośnie projektu budowlanego zawiera art. 34 prawa budowlanego, natomiast Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1133) konkretyzuje przedstawione zalecenia i przedstawia szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, a w tym projektu architektoniczno-budowlanego. Projekt architektoniczno-budowlany powinien być opracowaniem zawierającym proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, funkcję, formę i konstrukcję projektowanego obiektu, a zatem zarówno obliczenia statyczne, opis techniczny, jak i rysunki projektowe. Kompletne opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego składa się z części opisowej i rysunkowej. W części opisowej znajduje się opis techniczny projektu. W przypadku „projektu gotowego” powinien znaleźć się również zakres obowiązków projektanta adaptującego oraz zakres zmian dopuszczalnych w projekcie, bez naruszania praw autorskich. W części rysunkowej zamieszczone są rzuty wszystkich kondygnacji, wszystkie charakterystyczne przekroje przez budynek, widok dachu z góry i wszystkie elewacje oraz rysunki konstrukcyjne. W tej części znajdują się również projekty instalacji wewnętrznych. Poza wymienionymi, technicznymi elementami dokumentacji, często prezentowane są przykłady usytuowania domu na działce, ze wskazaniem ustawień niekorzystnych w stosunku do stron świata. Zamieszczana jest również przykładowa aranżacja wnętrz, a w projektach zakładających możliwość rozbudowy - sugerowane jej kierunki. Tak przygotowany projekt jest gotowy do włączenia go w skład projektu budowlanego, wykonanego przez uprawnionego projektanta i dopiero wtedy staje się projektem architektoniczno-budowlanym w rozumieniu prawa. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby kupowana dokumentacja składała się z czterech egzemplarzy projektu, ponieważ projekt budowlany składany do właściwego urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę będzie musiał być przygotowany w czterech egzemplarzach. Jednakże należy zdać sobie sprawę, że ustawodawca ostatecznie uzależnił treść i zakres projektu budowlanego od specyfiki i charakteru działki oraz stopnia skomplikowania robót. W myśl tego, to autor projektu powinien dostosować zakres i formę projektu budowlanego do stopnia skomplikowania robót. Zatem końcowy efekt (projekt) będzie wypadkową przepisów uszczegóławiających treść i zakres projektu budowlanego (przy czym, nie mogą one iść za daleko), a wiedzą fachową projektantów opracowujących projekt. Stąd, mimo jednakowych przepisów obowiązujących przy sporządzaniu dokumentacji, „projekty gotowe” nie prezentują jednakowego poziomu; możemy obserwować projekty bardzo schematyczne, wręcz na poziomie rozwiązań projektu koncepcyjnego, oraz projekty dopracowane, na poziomie projektu wykonawczego. Mówiąc krótko, jakość projektu gotowego zależy od wiedzy, umiejętności i rzetelności projektantów. Warto zwrócić szczególną uwagę na zawartość dokumentacji i stopień jej uszczegółowienia. Im precyzyjniejszy „projekt gotowy”, tj. zawierający komplet rozwiązań projektowych (w tym również instalacji wewnętrznych!) łącznie z detalami przyjętych rozwiązań, tym mniej później problemów na budowie i mniejsze koszty. Bezpieczniej korzystać z oferty doświadczonych firm o ugruntowanej pozycji – czyli zweryfikowanych przez rynek inwestycyjny. Kto jest autorem projektu i co z tego wynika! Projektant dokonujący włączenia gotowego projektu jako projektu architektoniczno-budowlanego do projektu budowlanego jest uważany za projektanta tego obiektu w rozumieniu art. 20 ustawy – Prawo budowlane. Projektantem w takim znaczeniu może być wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia do projektowania, czyli mogąca pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Z tego samego artykułu wynikają prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego. Za podstawowy obowiązek projektanta uznano opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Z jednoznacznego określenia autora projektu, czyli osoby uczestniczącej w konkretnym procesie budowlanym, odbywającym się na podstawie pozwolenia na budowę, wynika również zobowiązanie do pełnienia nadzoru autorskiego. Warto przy tej okazji omówić małe zamieszanie jakie obserwujemy w pracy niektórych urzędów w trakcie czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Niezrozumienie zapisów prawa sprawia, że nakładany bywa na inwestorów obowiązek uzyskania zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów autora projektu gotowego. Otóż w świetle obu ustaw (Prawo budowlane i O samorządach zawodowych architektów,..) przynależnością do Izby musi legitymować się osoba z uprawnieniami, pełniąca samodzielne funkcje w budownictwie. Projektantem, z którym wiąże się pozwolenie na budowę jest autor projektu budowlanego, włączający projekt gotowy do tego opracowania – a zatem to on posiada prawa i obowiązki uczestnika konkretnego procesu budowlanego. Przynależność do Izby, jako warunek wydania pozwolenia na budowę, dotyczy autora projektu budowlanego. Nawiązując do poruszanego wcześniej, a pojawiającego się czasami, problemu dostosowania gotowego projektu do wymogów określonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (przykładowo: wzmiankowana wcześniej zmiana kąta nachylenia dachu) lub zmian wynikających z indywidualnych potrzeb inwestora staniemy wobec konieczności respektowania praw autorskich. Prawa autorskie wiążą się z autorami wszystkich opracowań w danym projekcie. Zaczynając od autora koncepcji projektu przez, kolejno, autora opracowania w zakresie architektonicznym (często to ta sama osoba, ale nie zawsze) i konstrukcyjnym, dojdziemy do autorów opracowań instalacyjnych. Rozwiązania projektowe chronione są prawem autorskim. Żadne zmiany nie mogą być wprowadzone bez uzyskania pisemnej zgody dysponenta praw autorskich. Wyjątkiem mogą być zmiany z góry przewidziane jako dopuszczalne w projekcie gotowym, które może wprowadzić projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego – zapis upoważniający powinien znaleźć się w dokumentacji. Natomiast prawa autorskie majątkowe należą do właściciela projektu, bez zgody którego nie można zarówno dokonywać zmian, jak i kopiować czy wykorzystywać projektu w jakikolwiek inny sposób, niż zapisano w opracowaniu. W przypadku wątpliwości należy bezpośrednio kontaktować się z jednostką autorską lub właścicielem projektu. Sprawy związane z trybem uzyskiwania zgody na zmiany w projekcie gotowym oraz zasadach, jakimi należy się kierować włączając projekt gotowy do projektu budowlanego omówione są szczegółowo w artykułach „Sztuka budowy domu bez łamania prawa”, „Gotowy projekt staje się projektem indywidualnym” oraz „Wiele twarzy projektu gotowego”.

Przeczytaj także:
Aktualności archiwum

Partnerzy


Velux

Termo Organika

ISOVER

porotherm

Viessmann


facebook
twój schowek jest pusty 
schowek (0)