Zmiany w prawie budowlanym 2015 - budynki i garaże na zgłoszenie

2015-07-02
Poniżej publikujemy opracowanie zmian w prawie budowlanym sporządzone przez Kancelarię Prawną KOPER. Mecenas Adam Koper streszcza najważniejsze zmiany, na które musimy być gotowi w bieżącym roku.

ZOBACZ NASZĄ KOLEKCJĘ BUDYNKÓW, GARAŻY NA ZGŁOSZENIE

Prace nad projektem zmiany prawa budowlanego
W polskim parlamencie dobiegają końca prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2710). Celem projektowanej zmiany jest uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego w odniesieniu do większości inwestycji budowlanych. Proces ten krytykowany jest obecnie jako nadmiernie sformalizowany i zbyt długi. Poprawa sytuacji nastąpi poprzez dokonanie szeregu zmian w przepisach obecnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, które pozwolą na zmniejszenie wymiaru obciążeń administracyjnych inwestorów budowlanych oraz doprowadzą do przyspieszenia procesu uzyskiwania zgody budowlanej. Istotą rozwiązań ujętych w nowym projekcie ustawy jest przede wszystkim:

-wprowadzenie zasady, zgodnie z którą budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego o obszarze oddziaływania nie wykraczającym poza granice działki może być realizowana w oparciu o zgłoszenie z projektem budowlanym, przy zapewnieniu możliwości ochrony praw osób trzecich;
- likwidacja obowiązku załączania do wniosku o pozwolenie na budowę uzgodnień dokonanych z gestorami sieci infrastruktury oraz zarządcami większości dróg publicznych;
- rozszerzenie katalogu obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zawiadomienia/zgłoszenie (nie decyzji administracyjnej) z jednoczesnym skróceniem terminu udzielenia milczącej zgody na użytkowanie z 21 do 14 dni;
- zmiany w procedurze administracyjnej, w tym wprowadzenie terminu dla organu na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych;
- likwidacja zawiadomienia/zgłoszenia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych;
-wprowadzenie zasady, zgodnie z którą w postępowaniach, w których jedyną stroną jest inwestor, roboty budowlane można rozpocząć na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu, a nie jak obecnie – ostatecznej;
- zmiany dostosowawcze w innych ustawach i rozporządzeniach.

Senat podjął uchwałę, na podstawie której do uchwalonej przez Sejm ustawy wprowadza 17 poprawek, z których większość – po analizie sejmowej Komisji Infrastruktury – rekomendowana jest do przyjęcia.

źródło: bip.kprm.gov.pl; sejm.gov.pl; senat.gov.pl


Wchodzą w życie
9 marca 2015 r. – ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r.  o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z dnia 8 września 2014 r., poz. 1200) Ustawa, dokonująca wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r., określa m.in. zasady sporządzania świadectw ogrzewania i klimatyzacji oraz prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Tym samym w dniu 9 marca 2015 r. uchyleniu (częściowo także zmianie) ulegną dotychczas regulujące te kwestie przepisy ustawy – Prawo budowlane.

Opracowanie:

Jesteśmy w posiadaniu pełnych danych związanych ze sprawami omawianymi w niniejszej publikacji.
Newsletter dostarczany jest bezpłatnie, w szczególności Klientom kancelarii. Treść publikacji nie jest formą
doradztwa prawnego.

Newsletter kancelarii - do pobrania
Proponowane projekty